31.07.2011  | 


  
Tachii waza
Shomen uchi
 • ikkyo (omote, ura)
 • nikyo (omote, ura)
 • sankyo (omote, ura)
 • yonkyo (omote, ura)
 • irimi nage 
 •  kote gaeshi 
 • soto kaiten nage
Katate dori
 •  shiho nage (omote, ura)   
 •  irimi nage  
 •  kote gaeshi
 •  kaiten nage
 •  jiyu waza
Kata dori   
 • ikkyo (omote, ura)  
 • nikyo (omote, ura) 
 • sankyo (omote, ura)
 • yonkyo (omote, ura)
Ryote dori  
 •  tenchi nage (omote, ura) 
 •  koshi nage 
 •  juji garami 
 •  kokyu nage (3 )
Tsuki  
 • irimi nage
 • kote gaeshi
Hanmi handachi waza

 Katate dori

 • shiho nage (omote, ura)
Suwari waza
  Shomen uchi 
 • ikkyo (omote, ura)
 •  nikyo (omote, ura)
 •  sankyo (omote, ura)
 •  yonkyo (omote, ura)

 Kata dori 

 • ikkyo (omote, ura)
 •  nikyo (omote, ura)
 •  sankyo (omote, ura)
 • yonkyo (omote, ura)

 Ryote dori

 • kokyu ho
   2 :
 • 6-2 ;
 • "hanmi hahdachi waza"  "suwari waza";
 • ,   "aite".

:  www.aikido.kh.ua/site/page-slovnyk_aikido

1  www.aikido.kh.ua/site